Lietuvos įmonių pasirengimas įgyvendinti praktines finansinio darbuotojų dalyvavimo schemas: stebėsena ir vertinimas

VšĮ „Galimybių plėtra“ VšĮ „Socialinis architektas“ užsakymu yra vykdžiusi tyrimą „Lietuvos įmonių pasirengimas įgyvendinti praktines finansinio darbuotojų dalyvavimo schemas: stebėsena ir vertinimas“, kurio tikslas – atskleisti temos tendencijas ir ribotumus. 

Atliekant fokus grupės tyrimą bei individualių intervių metu buvo ištirtas Lietuvos darbdavių pasirengimas, noras ir galimybės į įmonės valdymą įtraukti darbuotojus, o darbdavių specifikacija buvo išanalizuota ir apibendrinta. Tyrimo metu aptarta informacijos sklaida bei jos kliūtys ir nustatytos priežastys, trukdančios sėkmingam darbuotojų įtraukimui į organizacijos valdymą. Remiantis tyrimo rezultatais, pateiktos rekomendacijos.