2021 balandžio, 01

VYKDOMI PROJEKTAI

SĖKMINGAS GALIMYBIŲ IŠNAUDOJIMAS EUROPOS ĮMONIŲ TINKLO ORGANIZUOJAMUOSE TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

VšĮ Galimybių plėtra įgyvendina projektą  „Partnerių tarptautinėms mtepi  iniciatyvoms, skirtų socialinių inovacijų technologinių sprendimų, produktų ir paslaugų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“   pagal priemonę INOCONNECT, projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0117.

VšĮ „Galimybių plėtra” yra organizacija vykdanti mokymus, kurie skatina esminius be(si)mokančiųjų pažangos pokyčius, ypatingai šiuolaikinėje besiskaitmenizuojančioje ugdymo(si)aplinkoje. Organizacija pagrindinį dėmesį skiria aukštai paslaugų kokybei, vienija profesionalius ir labiausiai patyrusius savo srities specialistus bei didelį dėmesį skiria naudojamų ugdymo(si) technologijų modernumui ir technologiniam pažangumui bei ugdymo procesų ir turinio skaitmenizavimui ir automatizavimui. Organizacija teikdama aukštą pridėtinę vertę kuriančias novatoriškas paslaugas, siekia skatinti modernių ugdymo(si) paslaugų ir produktų kūrimą visuomenės ugdymo tikslams, teikti interaktyvias, technologijomis paremtas ugdymo paslaugas bei užtikrinti IKT ir kitų technologinių priemonių aktyvų naudojimą visų užsiėmimų metu. Ypatingai tokių technologijų ir paslaugų poreikis suaktyvėjo po visuotinės pandemijos, kuomet ugdymo(si) procesai turėjo vykti nenutrūkstamai net ir nuotoliniu būdu. Taigi Organizacijai tenka nuolat investuoti į MTEPI veiklas, kurios padėtų atrasti, ištirti, sukurti bei diegti inovatyvius ugdymo(si) produktus bei paslaugas, inovacijas ir technologijas.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 10-tyje renginių.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia : 2020-09-02

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-08-25

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19.101,40 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.